Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ Ε.ΠΟ.Φ.Ε. ΚΑΙ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΙΔΡΥΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.

Μιά άλλη ιδέα της Ε.ΠΟ.Φ.Ε. , το ινστιτούτο Θρακικών ερευνών λαμβάνει σάρκα και οστά ως μελετών όμως, από τον δήμο Αλεξανδρούπολης, χωρίς όμως την Ε.ΠΟ.Φ.Ε. Αν και 2 παγκόσμια συνέδρια Θρακών αποφάσισαν την ίδρυση του εν λόγω ινστιτούτου, αν και η τότε δημαρχιακή αρχή είχε δεσμευτή για την ίδρυση αυτού εν τούτοις δεν είχε γίνει κάτι. Θετικό το γεγονός ότι η σημερινή δημοτική αρχή προχώρησε στην ίδρυση του Ε.Ι.Θ.Μ. αλλά μας δυσαρεστεί το γεγονός ότι η Ε.ΠΟ.Φ.Ε. είναι πάλι έξω και από αυτήν την προσπάθεια. Δεν γνωρίζουμε τα πως και τα γιατί της όλης υπόθεσης, αλλά διαβάζοντας το καταστατικό συμπεραίνουμε ότι η ιδέα της ένωσής μας θα υλοποιηθεί από άτομα εκτός αυτής. Μακάρι να επιτύχουν καλλίτερα από εμάς.
''ΑΡΘΡΟ 1
ΙΔΡΥΣΗ
1. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ιδρύουν Ερευνητικό Κέντρο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ“
(Ε.Ι.Θ.Μ.) . Ο τίτλος του στη Γαλλική και Αγγλική γλώσσα
αντίστοιχα είναι
INSTITUT GREQUE DES ETUDES
THRAQUES“ (I.G.E.T.) και "GREEK INSTITUTE 0F
THRACIAN STUDIES“ (G.I.T.S.).
2.
οι υποχρεώσεις και οι ρυθμίσεις που αφορούν τα δύο μέρη θα ορίζονται αναλυτικά αιτό το σύμφωνο συνεργασίας που θα υπογράψουν μεταξύ τους.
Το Ινστιτούτο λειτουργικά θα είναι ενσωματωμένο στο οργανόγραμμα του Δήμου Αλεξανδρούπολης , ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη παροχής γραφείων, εξοπλισμού
υπαλλήλων του για την λειτουργία του Ινστιτούτου
ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΙ
1. Σκοποί του Ινστιτούτο είναι:
α. Η μελέτη του οικονομικού, κοινωνικού, πολιτιστικού και δημοσίου βίου του ευρύτερου γεωγραφικού Χώρου της Θράκης από την αρχαιότητα ως σήμερα.
β. Η πραγμάτωση ερευνητικών προγραμμάτων από ομάδες ερευνητών και επιστημονικών συνεργατών, τόσο στα πλαίσια του Ινστιτούτου όσο και σε συνεργασία με φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
γ. Η διοργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων και άλλων για την προώθηση των οχετικών ερευνών και την κοινοποίηση των συμπερασμάτων τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
δ. Η δημοσίευση σε ειδικές σειρές εκδόσεων των πορισμάτων των ερευνών που εκπονούνται στα πλαίσια του Ινστιτούτου.
ε. Η χορήγηση υποτροφιών σε πτυχιούχους Α.Ε.Ι. προκειμένου να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στα πλαίσια των ενδιαφερόντων του Ινστιτούτου.
2. Για την καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του το Ινστιτούτο συνεργάζεται:
a. Με A.D.I. , ερευνητικά κέντρα , ινστιτούτα ή παρεμφερείς οργανισμούς του ιδίου ή συγγενικού ενδιαφέροντος τόσο της ημεδαπής , όσο και της αλλοδαιτής.
β. Με τα αρχαιολογικά, ιστορικά, λαογραφικά, εθνογραφικά, ανθρωπολογικά και λοιπά μουσεία της Χώρας και του εξωτερικού, καθώς και με κάθε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ο οποίος έχει στην κατοχή του κάθε φύσεως υλικό σχετικό με τους σκοπούς του
Ινστιτούτου .
γ. Με το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κων/ιτολης, της Αρχιεπισκοπή Αθηνών, την Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους και τις κατά τόπους μητροπόλεις κυρίως της Θράκης και της Αν. Μακεδονίας, για την αξιοιτοίηση του υπάρχοντος αρχειακού και άλλου πληροφοριακού υλικού που βρίσκεται στην κατοχή τους.
δ. Με όλες τις δημόσιες υπηρεσίες της ελληνικής πολιτείας που κατέχουν αρχειακό και άλλο πληροφοριακό υλικό σχετικό με τους σκοπούς του Ινστιτούτου.
3. Για την ιτροώθηση της επιστημονικής έρευνας το Ινστιτούτο συγκροτεί ειδικές μονάδες τεκμηρίωσης ως εξής :
α. Ειδικό Αρχείο, με σκοπό τη συλλογή, διάσωση, συντήρηση και αξιοιτοίηση του υπάρχοντος αρχειακού και λοιιτού
πληροφοριακού
υλικού
κάθε φύσεως
(ιστορικού,
λαογραφικού, εθνολογικού, κ.λ.ΙΤ.)
β. Βιβλιοθήκη με σκοπό την συγκέντρωση αυτοτελών μελετών, περιοδικών καΙ λοιπών εντύπων που αναφέρονται κυρίως στη
Θράκη.
Και οι δύο μονάδες τεκμηρίωσης εξοιτλίζονται με όλον τον απαραίτητο τ&ζνολογικό εξοιτλισμό για την όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία τους.
ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1. Το Ινστιτούτο διοικείται από επταμελή διοικούσα επιτροπή (Δ.Ε.), η οποία συγκροτείται ως εξής :
4 μέλη ορίζονται από το Δ.Π.Θ.
3 μέλη ορίζονται από το Δήμο Αλεξανδρούπολης και προεδρος της Δ.Ε ορίζεται ο εκάφτοτε Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης.
2. Η θητεία εκάστου μέλους του διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου αμέσως μετά την συγκρότηση του σε σώμα εκλέγει πρόεδρο και τον αναιτληρωτή του.
4. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του„ ο οποίος συντάσσει και την ημερήσια διάταξη.
Το Δ.Σ. συνεδριάζει σε έκτακτη συνεδρίαση, εφ' όσον το ζητήσουν εγγράφως τέσσερα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει υποχρεωτικώς τα θέματα που προτείνονται από τους αιτούνται την έκτακτη συνεδρίαση.
5. οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. είναι :
α. Η Χάραξη της Ερευνητικής Πολιτικής του Ινστιτούτου.
β. Η έγκριση των ερευνητικών προγραμμάτων και των
αντίστοιχων προϋπολογισμών τους.
γ. Η έγκριση του προϋπολογισμού, του απολογισμού και του ισολογισμού του Ινστιτούτου.
δ. Εγκρίνει και τροποποιεί τον εσωτερικό κανονισμό του Ινστιτούτου.
ε. η άσκηση Κάθε άλλης αρμοδιότητας σχετικής με τη διοίκηση και λειτουργία του Ινστιτούτου.
στ. Ορίζει τους υπευθύνους και τις αρμοδιότητες για τη λειτουργία του Ινστιτούτου.
ΑΡΘΡΟ 3 ΠΟΡΟΙ
Πόροι του Ινστιτούτου είναι :
α. Η κάλυψη των δαπανών από το Δήμο Αλεξανδρούπολης
β. Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό και τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων των αρμόδιων υπουργείων.
γ. Έσοδα από συμμετοχή σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή οποιονδήποτε άλλο φορέα.
δ. Έσοδα από παροχή υπηρεσιών.
ε. Έσοδα από παραγωγές και εκδόσεις του Ινστιτούτου.
στ. Έσοδα από δωρεές, κληροδοτήματα και άλλες παροχές τρίτων.
ζ. Επιχορηγήσεις από οποιαδήποτε άλλη πηγή.
ΑΡΘΡΟ 4
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Με τον εσωτερικό κανονισμό του Ινστιτούτου που καταρτίζεται εντός εξαμήνου από την έναρξη λειτουργίας του, ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στη διαχείριση και διάθεση των πόρων του Ινστιτούτου, καθώς και κάθε θέμα που αναφέρεται στην διάρθρωση και λειτουργία των υπηρεσιών του.
ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤOΥΤOΥ
Στην περίπτωση διάλυσης του Ινστιτούτου όλα τα περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται στο Δήμο Αλεξανδρούπολης.''

Μετά λύπης ο πρόεδρος της Ε.ΠΟ.Φ.Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου